مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ضرورت برای سازمان­ها است زیرا با وجود اجرای این استراتژی رضايت مشتري، وفاداري و جذب آن­هـا و در نتيجـه فـروش بيشـتر و تكـرار خريـد را داریم.

مشتریان به عنوان دارایی با ارزش شرکت­ها شناخته شده اند، این آگاهی نسبت به مشتریان باید به بخش­های درونی سازمان هم نفوذ کند و همه قسمت­ها نسبت به مشتریان هوشیار باشند. مدعیان وجود مدیریت ارتباط با مشتری، مزایای استفاده از آن را در بهبود خدمات رساني به مشتري و بهبود روابط مشتري و همچنین مسیر سريع براي حل مشكلات، شناخت كمبودها، دریافت علایق و خواسته­های هر فرد و تدوين استراتژي خاص آن فرد اعلام کردند.

  • مزایای روابط با مشتری

مزایای رابطه با مشتری شامل

پيگيري و بررسی كالاي مشتري در طول چرخه حيات آن

یافتن علایق مشتریان، پیدا کردن عادات خرید آن­ها

با وجود این استراتژی­ها مشتریان هرچه بیشتر وفادار به شرکت ­ها می­شوند و حتی افراد دیگری را تشویق به خرید از آن شرکت می­کنند.

مشتري ناراضي باعث تخریب سازمان می­شود، به رقابت لطمه مي­زند و مشتريان ديگر را از خرید کردن از آن شرکت یا سازمان باز می­دارد. مزایای ملموس و غیر ملموس در رابطه با ارتباط با مشتری

مزایای ملموسمزایای ناملموس
درآمد و سودآوری بالا می­رودرضایتمندی بین مشتریان افزایش پیدا می­کند
کا­رهای شرکت با سرعت بیشتری انجام می­گیردارائه خدمات بهبود می­یابد
هزینه­های داخلی کاهش می­یابدفروش افزایش پیدا می­کند
بهروری کارکنان بالا می­رودآگاهی نسبت به نیاز­های مشتریان افزاایش پیدا می­کند
هزینه­های بازاریابی کاهش می­یابدتبلیغات دهان به دهان افزایش پیدا می­کند
نرخ حفظ و نگه داری مشتریان افزایش می­یابدسازمان منسجم تر می­گردد
بازگشت سرمایه افزایش می­یابدرابطه مدیران و کارکنان و مشتریان بهبود می­یابد
سرمایه گذاری در بازاریابی کاهش پیدا می­کند 

از نظر آندره مزاياي مديريت ارتباط با مشتري شامل مدیریت فرصت­ها، دسترسي به اطلاعات رقابتي، مورد توجه قراردادن به موقع، نيازهاي مشتري، كاهش زمان حل مشكل، دسترسي به سابقه فروش ،پايگاه دانش می­باشد.